Oncologie is één van de belangrijkste speerpunten van het Radboudumc. Samen werken wij aan een ideaalbeeld waarin kanker niet langer bestaat. Daar is veel onderzoek voor nodig en dat kost veel geld. Het Radboud Oncologie Fonds wil meer mensen in Oost-Nederland betrekken in de strijd tegen kanker om zo meer geld in te zamelen dat direct naar onderzoek in het Radboudumc Centrum voor Oncologie gaat.

Gespecialiseerd centrum

Het Radboudumc Centrum voor Oncologie is sinds jaar en dag een in kanker gespecialiseerd centrum van naam, waar het gaat om onderzoek, onderwijs en zorg. Het centrum voor oncologie heeft een ideaal, een visie. Het Radboudumc Centrum voor Oncologie wil patiënten de beste zorg aanbieden, op maat, goed gecoördineerd en afgestemd met alle betrokken professionals.

Ons rekeningnummer

IBAN: NL34RABO 033.00.00.039
BIC: RABONL2U

Het is nog makkelijker om online geld over te maken door rechts op de button ‘doneer nu’ te klikken!

Doelstelling fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is op 22 oktober 2012 opgericht en heeft als doel het regionaal verwerven van structurele bijdragen om innovatie in onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg dat binnen het Radboudumc wordt verricht op het gebied van oncologie te realiseren.

Onze officiële doelstelling is:

De stichting heeft ten doel om door structurele fondsenwerving door KWF Kankerbestrijding en het Radboudumc, op het gebied van kankerbestrijding:

  • Substantieel meer middelen te verwerven dan zij op eigen kracht kunnen realiseren, primair door nieuwe doelgroepen te bereiken, uitbreiding van bestaande doelgroepen, nieuwe relaties te ontwikkelen en zo meer mensen te betrekken bij de strijd tegen kanker;
  • De zichtbaarheid en reputatie van zowel KWF Kankerbestrijding als het Radboudumc vergroten en versterken als topinstituten in de strijd tegen kanker;
  • In beginsel, maar niet op voorhand uitsluitend kankeronderzoek bij het Radboudumc te financieren.

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord, mits in het algemeen belang van de kankerbestrijding.

Samenwerking met KWF Kankerbestrijding

Het Radboud Oncologie Fonds en partner KWF Kankerbestrijding werken samen om dichtbij te helpen. Op deze wijze kunt u direct aan uw ziekenhuis geven. Het Radboudumc levert in de regio een belangrijke bijdrage op het gebied van nieuwe behandelingen, onderzoek en de kwaliteit van zorg. Daar hebben u en uw dierbaren in de toekomst profijt van.

Onderzoek

De oncologische themaleiders van het Radboudumc Centrum voor Oncologie selecteren jaarlijks vijf focusprojecten waarvoor de fondsenwerver van het Radboud Oncologie Fonds fondsen zal gaan werven. De stichting maakt met name de opstart van de projecten mogelijk. De projecten worden getoetst door de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding.

Wilt u weten voor welke projecten wij dit jaar uw steun kunnen gebruiken? Bekijk ons projectenoverzicht.

Informatie voor onderzoekers en zorgvernieuwers

Wilt u als zorgvernieuwer of onderzoeker een project aandragen ter financiering? Lees dan eerst meer over onze werkwijze of neem direct contact op met Harry Verwaaijen.

Jaarverslag 2015

Wilt u meer lezen over de gefinancierde projecten in 2015? Lees ons jaarverslag.

Jaarplan 2016

Voor dit jaar ligt er een fondsenwervingsplan om onze projecten te gaan financieren. Lees hier meer.

Bestuur Radboud Oncologie Fonds

Het bestuur van het Radboud Oncologie Fonds wordt gevormd door:

– De heer prof. dr. Bart Kiemeney, voorzitter Radboud Oncologie Fonds,

– De heer prof. dr. H.A.M. Marres, hoogleraar Keel-Neus-Oorheelkunde en heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, Radboudumc

– Mevrouw dr. C. van Vliet, Manager Doelbesteding Beleidsadviseur, KWF Kankerbestrijding

– De heer R. M. Kamphuis, Bestuurssecretaris, KWF Kankerbestrijding

– De heer J.W. Förch, Manager Werving at KWF Kankerbestrijding

Rol van het bestuur

Het bestuur van het Radboud Oncologie Fonds en de fondsenwerver komen bij elkaar om elkaar te informeren over de algemene en financiële gang van zaken. Daarnaast wordt de samenwerking geëvalueerd en worden de resultaten van de fondsenwerving beoordeeld. Ook wordt door het bestuur vastgesteld of de resultaatdoelstellingen zijn gehaald.

Het stichtingsbestuur zet zich onbezoldigd in voor het Radboud Oncologie Fonds en krijgt hiervoor geen (extra) vergoeding.

Fondsenwerver

De fondsenwerver van het Radboud Oncologie Fonds is verantwoordelijk voor het opstellen van de strategische fondsenwervings(jaar)plannen, voor de algemene coördinatie en administratie, het relatiebeheer en de fondsenwerving, het faciliteren van acties van derden, het uitbouwen van het netwerk ‘ondernemers tegen kanker’, het aansturen van vrijwilligers, het initieren van nieuwe samenwerkingsinitiatieven en het informeren van het stichtingsbestuur.

De fondsenwerver is de enige betaalde kracht van het Radboud Oncologie Fonds. De loonkosten zijn gedurende de eerste drie jaar van het bestaan van het Radboud Oncologie Fonds vergoed door KWF Kankerbestrijding. Sinds oktober 2015 zijn de loonkosten voor rekening van het Radboudumc Centrum voor Oncologie. Dit biedt de stichting professionaliteit en continuïteit. Geoormerkte giften kunnen zodoende grotendeels worden toegewezen aan de onderzoeksprojecten. Uiteraard wordt er in het jaarverslag transparant ingegaan op de kosten van de stichting.

Onze ambassadeurs

Het Radboud Oncologie Fonds is afhankelijk van patiënten en hun naasten, Radboudumc medewerkers en inwoners uit de regio die de stichting en haar doelstelling een warm hart toedragen. Mensen die kansen zien en anderen uit hun omgeving betrekken. Onze vrijwilligers en ambassadeurs zijn bereid om talent, ervaring en/of contacten op verloren uurtjes ter beschikking te stellen en zo een bijdrage aan het Radboud Oncologie Fonds leveren. Zij zijn representatief en dragen graag met verve de noodzaak van onderzoek naar kanker uit en vinden het leuk om af en toe tijdens regionale acties het gezicht van het Radboud Oncologie Fonds te zijn.

Wilt u ambassadeur worden van het Radboud Oncologie Fonds? Neem dan even contact op met het Radboud Oncologie Fonds.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Het Radboud Oncologie Fonds staat u graag te woord! Het Radboud Oncologie Fonds is bereikbaar via het telefoonnummer 024 36 68328. 

 

 

[wat kan ik doen]